Erasmus ösztöndíj

Erasmus tanulmányi és szakmai gyakorlat mobilitás

 

Az Európai Unió oktatást és képzést támogató programja az Erasmus+. A program mobilitási projektjeinek keretében az Európai Unió országaiban lehet részképzést vagy szakmai gyakorlatot folytatni legalább egy tanulmányi időszakon (trimeszter vagy szemeszter) keresztül, és ehhez a program pénzügyi támogatást folyósít.

 

Egy hallgató képzési ciklusonként maximum 12 hónap erejéig részesülhet ERASMUS hallgatói tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjban.

 

Tanulmányi mobilitás:

A Tanulmányi mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitás elősegíti a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

Az ERASMUS ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját.

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el, külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja. Végzős hallgatók az utolsó tanulmányi félévük alatt nem élhetnek a külföldi tanulmányok lehetőségével, mert a kinti tárgyak beszámítása az abszolutórium megszerzése után nem megoldható. A korlátozás alól kivételt képez az a helyzet, amikor a végzős hallgató vállalja, hogy nem szerez abszolutóriumot, tanulmányaival legalább egy fél évet csúszik.

Kik pályázhatnak?

Erasmus tanulmányi mobilitásra az a hallgató pályázhat, aki:

- vállalja, hogy az ösztöndíj teljes ideje alatt aktív jogviszonyban marad a küldő intézménnyel, diplomáját/oklevelét sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg,

- alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton, vesz részt a küldő intézményben,

- a kiutazás megkezdéséig legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik,

- tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe eléri a 3,00-t,

- magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,

- rendelkezik a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,

- a megpályázott ösztöndíj várható időtartamával együtt a hallgató nem lépi túl a képzési szintenként megengedett maximális 12 hónap összesített Erasmus mobilitási időtartamot, beleértve a zero grant és az LLP időszak alatt megvalósított mobilitásokat is,

- nem választ az állampolgárságával megegyező célországot,

- eleget tesz a kar/tanszék által meghatározott egyedi Erasmus pályázati követelményeknek.

Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek az adott tanévre a fogadó intézménnyel megkötött érvényes intézményközi szerződéssel rendelkeznek.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék jelenlegi Erasmus-kapcsolatai a pályázathoz szükséges nyelvtudás megjelölésével együtt:

- Bécs (német)

- Tartu (észt vagy angol)

- Helsinki (finn vagy angol)

- Zágráb (magyar/horvát)

- Krakkó (magyar és angol (B1) vagy magyar és lengyel (B1))

- Poznan (angol/lengyel (A2))

- Firenze (olasz (B1))

- Udine (angol/olasz (B1))

- Kolozsvár (magyar)

- Pozsony (magyar)

- Komárom (angol/szlovák (A2))

 

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:

1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva,
2. 
online jelentkezési lap kitöltése,
3. önéletrajz (CV),
4. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata,
5. nyelvvizsga bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről,
6. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél,
8. oktatói ajánlás (opcionális),
9. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális).

A pályázat beadásának helye: lezárt borítékban aMagyar Nyelvtudományi Tanszék titkársága.

Az aktuális pályázati kiírásokról a hallgatók Neptun-üzenetet kapnak, illetve a Magyar Nyelvtudományi Tanszék faliújságára is kikerülnek az információk.

 

Bővebb információkért, illetve a felmerülő kérdésekkel az ösztöndíjjal kapcsolatban Csontos Nóra, tanszéki Erasmus-koordinátort kereshetik.

 

További információk az ösztöndíjjal kapcsolatban: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/nemzetkozi-kapcsolatok/2016-05-24-10-12-59/fooldal.html oldalon.

 

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák, EU-szervek és a magyar külképviseletek kivételével.

 

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország). Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország.

 

Szakmai gyakorlat esetében a pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:
http://erasmusintern.org/ 
http://studentplacement.tpf.hu/ 
http://www.europlacement.com/
http://www.internship.muni.cz

 

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:
1. aláírt és kitöltött 
jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva,
2. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata,
3. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata, 
4. nyelvvizsga bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről,
5. önéletrajz, 
6. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél, 
7. oktatói ajánlás (opcionális),
8. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális).

A pályázat beadásának helye: zárt borítékban a Dékánhelyettesi Hivatal.

A Szakmai gyakorlatról bővebb információk kérhetők Csontos Nóra, tanszéki Erasmus-koordinátortól, illetve hasznos információk találhatók az alábbi oldalon:http://www.kre.hu/portal/index.php/home/nemzetkozi-kapcsolatok/2016-05-24-10-12-59/fooldal.html