Nyelvmentor szakirány

NYELVMENTOR SZAKIRÁNY

A magyar szakos alapképzés 6 szemeszterből álló, 180 kredites képzés. A mintatanterv szerint 120 kreditet az irodalom és nyelvészet órák közül hallhatnak a diákok, 50 kredit minor vagy specializáció keretében vehető fel, 10 kredit szabadon választható. A Magyar BA szakos végzettséggel diszciplináris MA szakokon lehet továbbtanulni.
Az első két szemeszterben (az őszi és a tavaszi félévben) csak az alapozó órák és a törzsanyag órái közül választhatnak a diákok. Célszerű a mintatanterv szerint haladni. A mintatanterv tartalmazza a tantárgyak nevét, óraszámát, kreditszámát, előfeltételeit és kódját. (Érdemes arra figyelni, hogy a Neptun rendszerben kódok alapján azonosítják a tárgyakat. A magyar alapszakos órák BMR kóddal kezdődnek.)

A 3. szemeszterben lehet minor szakot vagy specializációt választani (összesen 50 kredit értékben). Akik diszciplináris képzésre készülnek, azoknak a specializáció és a minor szakok egyaránt ajánlhatók.

Aki a Bologna rendszerű képzésben vesz részt, az a 6. félév végén megszerzett BA szakos oklevél birtokában diszciplináris mesterképzésekre tud jelentkezni. A magyar alapképzési szak (BA) elvégzése után a hallgató a KRE BTK-n jelentkezhet az „Irodalom- és kultúratudomány” mesterképzésre vagy a „Színháztudomány” mesterképzésre (illetve, amennyiben volt minorja, úgy – más feltételek teljesülése esetén – a minorjának megfelelő diszciplináris mesterképzésre). E diszciplináris mesterképzési szakok valamelyikének elvégzése után, a mesterfokozat (MA) birtokában van lehetőség doktori képzésre (PhD) jelentkezni.

Minor szakként a KRE bármely szakja választható. A magyar minor szakot bármely más főszakos hallgató felveheti a 3. félévtől.

A magyar szaknak négy specializációja létezik (más szakok mellé is felvehetők): nyelvmentor (alkalmazott nyelvészet); művelődéstudomány (irodalom), kreatív írás / alkalmazott irodalom (irodalom), színháztudomány.

A magyar alapképzési szakon (és más alapképzési szakokon: anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, történelem) van lehetőség a nyelvmentor specializáció felvételére és elvégzésére (4 féléves specializáció). A nyelvmentor specializációt azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az alkalmazott nyelvészet iránt. A nyelvmentor specializáción végzett tanulmányok jó alapot adnak alkalmazott nyelvészeti mesterképzésekhez.

A nyelvmentor specializáció alkalmazott nyelvészeti ismereteket tartalmazó, 50 kredites képzés, felvehető a 3. szemesztertől. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben. Felvehető kurzusok: alkalmazott nyelvészet; adatbázisok; alkalmazott pszicholingvisztika; nyelvpolitika, nyelvi jogok; alkalmazott szociolingvisztika; fordítás, tolmácsolás; lexikográfia, lexikológia, terminológia; interkulturális kommunikáció; pragmatika; két- és többnyelvűség. Azoknak ajánljuk a nyelvmentor szakirányt, akik nyelvészeti tárgyú diszciplináris mesterképzésben szeretnének továbbtanulni.
A nyelvmentor specializációt magyar és más szakos (pl. idegen nyelv szakos hallgatók) egyaránt felvehetik.

Web: http://www.kre.hu/nyelveszet