Magyartanár (osztatlan)

Osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés
Magyartanár szak

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 1993 óta folyik magyartanár-képzés. 1993 és 2005 között osztatlan rendszerben, 2009-től kezdve pedig osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a magyartanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberétől indult újra az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően.

A magyartanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt. Mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunk akár 10, akár 12 féléves képzésével. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan magyartanár szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvészeti, irodalmi, kulturális, stílus- és kortörténeti, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással, műelemző készséggel rendelkező tanárokat képezzen, illetve a hallgatók számára piacképes elméleti, gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Ezen túl az egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően a vallásos, ezen belül a református szellemű oktatás elvárásainak is igyekszünk megfelelni (biblia- és egyházismereti, illetve a választható Bibliai motívumok az irodalomban, A protestáns irodalom klasszikusai című kurzusainkkal). Kiemelt területnek számítanak a képzésben a nyelvészeti (leíró magyar nyelvészet, nyelvtörténet, szemantika, stilisztika, szövegtan, lexikográfia, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet), az irodalmi (régi, klasszikus, modern és kortárs magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, műfajtörténet), illetve az irodalom és társművészetek kapcsolatával foglalkozó kurzusok. A tanárképzés a modern, kommunikatív szemléletű magyar nyelv- és irodalomoktatás célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő. A KRE tanárképzése kiemelt területként kezeli a tanításmódszertan szakterületén belül az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) felhasználását az oktatási folyamatban, így szakonként külön kurzus teszi lehetővé a modern IKT-s eszközök szaktárgyhoz kapcsolódó alkalmazási lehetőségeinek elsajátítását. A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt (http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html).

Hallgatóink a magyartanár szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzéseken folytathatják tanulmányaikat (például Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés, Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés).

Szakfelelős: Prof. Dr. Szabó András, tanszékvezető, egyetemi tanár, DSc
A tanárképzésért felelős: Dr. habil. Bodonyi Edit, főigazgató, egyetemi docens