Terminológia mesterképzés

Károli Gáspár Református Egyetem BTK, MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A terminológus munkája és a képzés

A terminológus olyan szakember, aki rendelkezik azokkal a terminológiai, módszertani, anyanyelvi, idegen nyelvi és szaktárgyi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képes a terminológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és módszerek alkalmazására.

A képzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik egyrészt megfelelő nyelvészeti és terminológiai szakértelemmel rendelkeznek, másrészt kiismerik magukat az alapvető nyelvtechnológiai alkalmazásokban, adatbázisokban, valamint alapvető szervezési, menedzseri képességekkel is rendelkeznek.

Célunk nem pusztán konkrét adatok, anyagok egy az egyben történő átadása, hanem az önálló, kreatív munkára való felkészítés a megfelelő tudás átadásával, illetve képességek (készségek) megismertetésével.

Terminológusi végzettséggel nem csak terminológusként lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A terminológus kompetenciák jól hasznosíthatók például projektmenedzserként, fordítóként, lektorként, szerkesztőként, dokumentációs szakemberként.

A terminológusok a képzésben alapvető általános nyelvészeti és magyar nyelvi ismereteket, korpusznyelvészeti és adatbázis-kezelési, terminológiai és lexikográfiai, szabványosítási és minőségirányítási ismereteket szereznek.

A terminológus szak diszciplináris nyelvészeti szak, a jó eredménnyel végzett hallgatóknak elsősorban nyelvtudományi doktori képzésekben van lehetőségük tanulmányaik folytatására, a tudományos munkákba való bekapcsolódásra.

Terminológusok egyetemi szintű képzése 2011 és 2018 között folyt a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az EMMI 2015-ben nem vette fel a felsőoktatási szakok listájába a Terminológia mesterszakot, ezzel a szak az itt bemutatott formájában megszűnt. 6 évfolyam indult, 47 beiratkozott hallgatóval, akik közül eddig 41-en szereztek egyetemi oklevelet a szakon. 2016-ban vettük fel az utolsó évfolyamot, ők 2018-ban végeztek.

A Terminológia mesterszak újraindítása

A Terminológia mesterszak újraalapítását az EMMI támogatta. 2017-ben benyújtottuk az Oktatási Hivatalhoz az új terminológia mesterszak létesítési tervét, a munkák folyamatban vannak.

Bővebb információk olvashatók a képzésről és a képzés hátteréről:

  • Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120.
  • Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8) 969– 976. http://www.matud.iif.hu/2012/08/11.htm
  • Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1) 179–191. www.akademiai.com
  • Fóris Ágota 2013. A terminológia-oktatás mint a magyar nyelv, kultúra és identitás támogatása. Magyar Terminológia 6 (2), 185–195. www.akadémiai.com
  • B. Papp Eszter – Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2014. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: Bocz Zsuzsanna (szerk.) Porta Lingua 2014. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete. 205−212.  
    http://nyi.bme.hu/old_inyk/images/images/files/porta2014.pdf


Egyéb információk a terminológiáról:


Partnereink és támogatóink: